Àrees temàtiques

La Norma estableix tres àrees temàtiques de gestió que corresponen a les principals línies de treball per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. Cada àrea es divideix en blocs i cada bloc es compon d’un conjunt de requisits i criteris en forma d’actuacions o comportaments esperats per part del municipi, basats en la regulació que s’estableix a les lleis i normes nacionals i internacionals.

Àrea de lideratge, gestió interna i capacitats

 1. Estratègia, estructura, mecanismes de funcionament i presa de decisions
 2. Planificació, seguiment i avaluació
 3. Disseny, gestió i avaluació del pressupost municipal
 4. Formació i capacitació de l’equip de govern
 5. Polítiques de gestió interna, protocols i procediments de gestió de persones
 6. Polítiques i processos de comunicació i participació interna
 7. Relacions amb tercers

Àrea de promoció dels drets de les dones

 1. Participació política i social
 2. Desenvolupament professional, ocupació i lideratge empresarial
 3. Promoció i reconeixement de la formació i la capacitació
 4. Polítiques de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat, i promotors de la conciliació de la vida familiar, personal i laboral
 5. Promoció i facilitació de la salut i els drets sexuals i reproductius de les dones
 6. Visibilitat i representació de les dones a la vida pública i als mitjans de comunicació
 7. Cooperació pel desenvolupament

Àrea de promoció d’un entorn lliure de violències i discriminacions

 1. Transformació de rols i estereotips socials
 2. Prevenció, atenció i solucions contra la violència masclista i desenvolupament d’un entorn segur