FAQS

1. Com puc iniciar el procés d’obtenció del Distintiu?

Podeu iniciar el procés a través de la pàgina web del Distintiu o de l’associació Forgender Seal, o dels correus o telèfons que hi apareixen, i us aclarirem qualsevol dubte.

Quan ens confirmeu que heu completat el procés administratiu intern, us facilitarem un codi per accedir a la vostra carpeta de la intranet.

2. Què haig de fer, com a municipi, per completar el procés d’obtenció del Distintiu?

Una vegada accediu a la vostra intranet, trobareu un formulari d’Autodiagnosi que haureu de complimentar. Posteriorment, un cop s’hagi avaluat, trobareu el formulari del Pla de Compromís que haureu de complimentar tenint en compte l’informe d’avaluació de l’Autodiagnosi i el nivell de millora que vulgueu assolir.

3. Quin és el temps aproximat per obtenir el Distintiu?

Si bé s’estableixen períodes màxims prou amplis per completar les diferents fases, el temps pot variar d’un municipi a l’altre en funció de la seva pròpia realitat. Tanmateix, es preveu una durada mitja de sis mesos des de l’inici del procés fins que s’obté el Distintiu sense cap incidència.

4. Pot el municipi escollir l’entitat AUDITORA?

Sí, la Plataforma del Distintiu proporcionarà un llistat amb totes les entitats avaluadores homologades pel Sistema i el municipi podrà escollir quina vol que realitzi l’auditoria.

5. Com es valora l’obtenció del Distintiu?

El Pla de Compromís es valora en funció de la classificació de les accions escollides com a A, B o C, i de si s’han tingut en compte les recomanacions, els advertiments i les fortaleses assenyalades a l’informe de l’Autodiagnosi. Així, s’obtindrà una puntuació que determinarà l’atorgament del Distintiu en diferents graus: entre el 70-80% pel nivell inicial, entre el 81-90% pel nivell avançat i entre 91-100% pel nivell capdavanter.

6. El Distintiu té en compte les diferents circumstàncies de cada municipi?

D’una banda s’han classificat els municipis en tres trams en funció del seu abast poblacional. A cadascun dels trams li correspon un model determinat de formulari d’Autodiagnosi. Així doncs, el Distintiu té en compte les diferents capacitats de cada municipi segons l’abast poblacional, ja que entén que a major abast poblacional, més recursos té disponibles el municipi.

D’altra banda, el Pla de Compromís preveu la possibilitat que el municipi esculli les accions a realitzar durant els dos anys següents, en funció de la seva realitat i nivell d’ambició, establint-se tres graus d’assoliment del Distintiu en funció del conjunt d’accions escollides: INICIAL, AVANÇAT o CAPDAVANTER.

7. D’on s’extreuen i quant puntuen les recomanacions, advertiments i fortaleses?

Al formulari de l’Autodiagnosi, cada criteri rebrà una avaluació en funció de la puntuació obtinguda. Aquesta puntuació de l’Autodiagnosi determinarà quines són les recomanacions, advertiments i fortaleses. Així doncs, s’extreuen del formulari de l’Autodiagnosi però la

incorporació de les advertiments i recomanacions i l’existència de fortaleses suposen un augment o disminució de la puntuació del Pla de Compromís.

8. Quins són els terminis de cada fase?

El municipi disposa de tres mesos per presentar el formulari de l’Autodiagnosi i la documentació sol·licitada com a font de verificació per avaluar els requisits. Després, disposa de quatre mesos per presentar el formulari del Pla de Compromís.

També hi ha terminis establerts per a les avaluacions que rebrà el municipi. L’entitat avaluadora disposa d’un termini de dos mesos per lliurar l’avaluació de l’Autodiagnosi i de dos mesos per lliurar l’avaluació del Pla de Compromís. Ambdós terminis poden veure’s interromputs si l’entitat certificadora sol·licita al municipi documentació addicional. En el cas que el municipi no superés la conformitat de l’Autodiagnosi o del Pla de Compromís, disposarà de tres mesos per incorporar les millores necessàries per tornar a sotmetre’s al procés d’avaluació.

9. El municipi ha de complir obligatòriament amb els requisits en el moment de l’avaluació del formulari de l’Autodiagnosi?

Depèn. Recordem que d’una banda tenim els requisits operatius, que sí s’han de complir obligatòriament en el moment de l’avaluació del formulari de l’Autodiagnosi. D’altra banda tenim els requisits normatius, que només seran considerats com a requisits si l’ordenament jurídic del lloc així ho estableix. El municipi pot dilatar el seu compliment fins l’avaluació del Pla de Compromís, bé perquè s’han elaborat els plans o programes exigits, o bé perquè s’estableixen com a accions obligatòries en el Pla de Compromís. L’obtenció del Distintiu quedarà de com es resolen els requisits normatius. 

10. Qualsevol criteri, bloc i àrea poden ser recomanacions, advertiments i fortaleses?

No. Quant a les recomanacions, tots els criteris poden ser-ho; només els blocs 2, 3 i 4 de l’àrea 2 i totes les àrees. Quant a les fortaleses, sí, tots els criteris poden ser-ho; només els blocs 2, 3 i 4 de l’àrea 2 i totes les àrees. Per últim, només els indicadors poden ser advertiments.

11. Qui valora i atorga el Distintiu i quin reconeixement té?

L’Entitat que certifica i atorga el Distintiu és l’Associació Forgender Seal, prèvia a l’avaluació d’entitats avaluadores homologades pel Sistema.

A nivell de Catalunya i d’Espanya, el Distintiu ja té el reconeixement de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català de les Dones. Igualment, a les Illes Balears té el reconeixement de l’Institut Balear de la Dona i del Consell de Mallorca, i altres comunitats autònomes ja han expressat el seu interès.

D’altra banda, el Distintiu té una vocació clarament internacional ja que es basa en els tractats internacionals, l’Agenda 2030, els Acords de París i la Nova Agenda Urbana, per això ja hem rebut l’interès d’algunes ciutats per a implantar-lo a l’àrea de Llatinoamèrica.

12. Els municipis que obtenen els Distintiu per la Igualtat de Gènere tindran algun tipus d’acompanyament?

Sí, l’Associació Forgender Seal ha establert un acompanyament per resoldre dubtes sobre els compromisos que ha assumit el municipi. Al llarg dels dos anys d’execució, el municipi gaudirà d’un número d’hores de consultoria.

13. Quina relació tindran els municipis que obtinguin el Distintiu?

L’Associació Forgender Seal treballarà per crear espais de relació entre els municipis amb el distintiu a fi de que puguin compartir experiències i aprenentatges.