Procés d’obtenció del distintiu

Etapa 1 : sol·licitud de la certificació

El procés de certificació conté dues parts fonamentals; l’elaboració de l’Autodiagnosi (AD) i l’elaboració de Pla de Compromís (PC). El primer (AD) serveix per conèixer quines polítiques, plans i actuacions disposa el municipi a favor de la igualtat de gènere. El segon (PC) determina quins seran els compromisos del govern municipal per a impulsar i promoure polítiques, plans i actuacions a favor de la igualtat de gènere en els pròxims dos anys.

 • El municipi sol·licita i accepta el pressupost.
 • El municipi podrà escollir l’entitat avaluadora entre les homologades, a excepció dels municipis del Primer Tram que seran avaluats per l’Associació Forgender Seal.
 • El municipi rep un codi per poder accedir a la seva intranet.

S’han creat eines, com la intranet, que afavoreixen la comprensió del procés de certificació i que agilitzen els tràmits de manera fàcil i ràpida.

Per a més informació descarregueu-vos aquí el Document operatiu de la Norma i contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte.

Etapa 2: elaboració de l’Autodiagnosi (AD)

En aquesta etapa el municipi ha d’elaborar el formulari de l’Autodiagnosi (AD).

Per a aquesta finalitat el municipi ha d’omplir el formulari de l’Autodiagnosi  a partir de:

 • Dels indicadors i orientacions del propi formulari de l’Autodiagnosi.
 • Dels plans i planificacions estratègiques o operatives de què disposi el municipi en polítiques d´igualtat o de polítiques d’acció social.

El formulari AD disposa de preguntes que responen al desenvolupament de la normativa nacional i internacional. Les preguntes, que hem anomenat requisits i criteris, disposen d’indicadors que ajuden a desplegar de quina forma s’apliquen i es desenvolupen les polítiques d’igualtat.

L’informe de l’Autodiagnosi determina l’avenç del municipi en pro de la igualtat de gènere, si disposa de lideratge i voluntat política, si el govern municipal ha prioritzat en el seu programa de govern les polítiques a favor dels drets de les dones, i si ha aplicat estratègies metodològiques per incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions municipals.

Avaluació del formulari

L’avaluació té dues parts:

 1. Comprovació dels requisits.
 2. Valoració de l’autodiagnosi, amb una descripció de les fortaleses, de les accions recomanades i dels possibles advertiments.

Etapa 3: elaboració del Pla de Compromís (PC)

El pla de compromisos és un formulari que recull una proposta d’accions relacionades amb les àrees i els blocs en els quals s’estructura la Norma SG CITY 50-50. Cada acció té tres nivells diferents d’exigència, dels quals el nivell A planteja el nivell de compromís més ambiciós. El govern municipal ha de triar les accions que es compromet a realitzar durant els pròxims dos anys. Per a triar una acció, ha de triar un dels tres nivells d’exigència que cada acció disposa.

Cada acció seleccionada, amb el seu corresponent nivell (A, B o C), es converteix en un compromís. No hi ha accions obligatòries, tret que així s’hagi indicat expressament en l’informe del formulari de l’autodiagnosi. A excepció d’aquest cas, serà el govern local, d’acord amb el seu propi criteri i conveniència el que determini i seleccioni l’acció i el nivell d’exigència triat. A més, el govern municipal pot realitzar directament les accions o a través d’altres institucions i/o administracions

Documents que ajuden a omplir el Pla de Compromís:

 • L’informe d’avaluació de l’Autodiagnosi.
 • Els plans i planificacions estratègiques o operatives de què disposi del municipi en polítiques d´igualtat o de polítiques d’acció social.

Avaluació del Pla de Compromís

El Pla de Compromís ha d’obtenir una  puntuació mínima que determina el nivell assolit pel municipi: INICIAL, AVANÇAT o CAPDAVANTER.

Etapa  4: certificació i atorgament del Distintiu

A partir de l’informe d’avaluació del Pla de Compromís, l’associació FORGENDER SEAL realitza la revisió tècnica del mateix i procedeix a l’atorgament del Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50.

S’estableixen tres nivells de certificació en base a la puntuació obtinguda:

 1. Nivell INICIAL
 2. Nivell AVANÇAT
 3. Nivell CAPDAVANTER

Obtingut el Distintiu per la Igualtat de Gènere s’obre el període d’execució del Pla de Compromís.