Concepte i característiques

Concepte

El Distintiu per la igualtat de gènere és una certificació d’àmbit internacional i un procés de millora continua que permet implantar un sistema de gestió per reconèixer i certificar el compromís polític i estratègic del govern municipal a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes en la seva gestió i governança, a més de participar d’un avanç constant i progressiu cap a la igualtat.

El Distintiu per la igualtat de gènere, elaborat per l’Associació Forgender Seal i dissenyada d’acord amb la normativa nacional i els mandats i tractats Internacionals en relació als drets humans de les dones, el desenvolupament humà, les ciutats i el canvi climàtic (Agenda 2030 i Nova Agenda Urbana).

És el primer segell de qualificació que reconeix i motiva els esforços dels governs locals per millorar la seva eficàcia, eficiència i qualitat en la implementació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la governança municipal.

 

La certificació, anomenada SG CITY 50-50 ajuda a la transparència i la rendició de comptes davant la ciutadania. A més, posa a disposició dels municipis eines que afavoreixen la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.

Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques municipals és el repte i per això hem treballat per crear un procés de certificació molt inductiu, fàcil i que respongui a les necessitats del municipi.

Hem treballat amb l’Institut Català de les Dones i la Direcció Insular d’Igualtat (Consell de Mallorca) per crear una nova eina que ajudi a impulsar polítiques locals amb perspectiva de gènere

– El procés de certificació integra una metodologia orientada a assolir uns resultats a favor de la igualtat de gènere. Fomenta i facilita polítiques públiques amb perspectiva de gènere i alhora promou polítiques específiques a favor dels drets de les dones.

– És un reconeixement als esforços i assoliments realitzats, busca identificar les potencialitats i les limitacions dels municipis per poder gestionar-les amb major eficàcia i eficiència a favor de la igualtat.

– És una oportunitat per mesurar el nivell de millora de cada ciutat diferenciant en cada cas l’esforç i els recursos invertits sense perdre de vista el nivell d’ambició que es persegueix. Tanmateix, és un mecanisme rigorós d’avaluació amb criteris i indicadors mesurables basats en les normes internacionals i nacionals de drets de les dones i igualtat de gènere.

– Proporciona informació objectiva atorgant un valor afegit al compromís adquirit pel govern municipal i permet a la ciutadania avaluar l’acompliment d’un municipi en concret o l’avanç global en tot el territori.

A qui s’adreça el Sistema de Gestió de Gènere

És aplicable a tots els municipis i ciutats del món, de qualsevol mida, que busquin reduir les desigualtats de gènere i complir amb la legislació en matèria d´igualtat. El sistema s’ha adaptat a la diversitat territorial dels municipis i estableix una classificació a partir del seu abast poblacional.

S’han distribuït els municipis segons població i competència.

Els requisits, els criteris i la puntuació establerts responen a la classificació esmentada.

Marc de referència

Per configurar el sistema de gestió d’igualtat de gènere s’han tingut en compte els mandats i tractats internacionals en vers els drets de les dones, el desenvolupament humà, l’Agenda 2030, així com la legislació nacional i europea sobre la igualtat efectiva entre dones i homes. Tanmateix, s’han contemplat tres concepcions bàsiques que tota política o actuació pública ha de tenir:

 • D’una banda, tres pilars essencials que es relacionen i són interdependents entre si: els drets humans en la seva interpretació més àmplia, el desenvolupament humà i la igualtat de gènere.
 • El segon concepte és la indivisibilitat dels drets humans, és a dir, ja siguin els drets d’ordre civil, cultural, econòmic, polític o social, tots ells són inherents a la dignitat de tota persona humana. En conseqüència, tots tenen el mateix estatus, i no poden ser També són interdependents i estan interrelacionats, perquè l’exercici d’un dret depèn de l’exercici integral de la resta de drets.
 • En tercer lloc, l’anàlisi de les discriminacions múltiples que incideix en la necessitat que les polítiques públiques han de respondre a la realitat diversa de poblacions i els seus contextos, perquè no són factors estàtics ni homogenis, sinó que les discriminacions que les afecten estan relacionades a factors de gènere, raça, classe, edat, discapacitat, sexualitat, origen, nivell educatiu, situació i condició econòmica, entre d’altres.

Característiques

 • Actualitzat i objectiu: Es basa en la normativa sobre igualtat de gènere, drets humans de les dones i desenvolupament humà.
 • Alineat: És un sistema de gestió que es desenvolupa a partir dels plans de polítiques d’igualtat de gènere i dels plans d´igualtat de dones i homes en el sector públic de cada municipi.
 • Útil: Genera competències institucionals perquè la igualtat de gènere pugui ser abordada de manera integral a les actuacions del govern.
 • Dinàmica: Objecte d’una millora contínua que incorpori noves àrees de gestió, criteris i indicadors per adaptar-se als canvis i al context dels ens locals.
 • Transparent: Els compromisos assumits, l’avaluació obtinguda i la certificació seran publicats i difosos pel govern local i seran accessibles.
 • Flexible: Té en compte la diversitat de les ciutats mitjançant l’establiment de criteris diferents per dissenyar el seu propi Pla de compromís segons les seves capacitats i recursos.
 • Independent: La verificació del compliment dels criteris plantejats es durà a terme a través d’entitats de certificació.
 • Reconeixement: El Govern local que supera les avaluacions obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere.