Qui som

Els drets humans de les dones estan reconeguts i garantits pel conjunt de la normativa nacional i internacional, establint que la igualtat de dones i homes és un dret fonamental i un valor cabdal per a la democràcia, i és alhora una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. Un dret fonamental que s’ha d’aplicar en tots els camps en què els poders públics exerceixen responsabilitats, la qual cosa inclou la seva obligació d’eliminar qualsevol forma de discriminació, sigui aquesta directa o indirecta

Per fer realitat la igualtat efectiva entre dones i homes es fa necessari la integració de la dimensió del gènere en totes les activitats i en totes les polítiques, en els mètodes i els instruments que afecten la vida quotidiana de la ciutadania. La normativa internacional i nacional  incideix en el propòsit que la vida de les dones i els homes s’ha d’analitzar tenint-se en compte el context, les realitats, les necessitats i la posició social i econòmica que ocupen, i demana l’adopció de les mesures necessàries per a transformar realitats i institucions més enllà d’un sistema androcèntric.

Seguint la demanda que des de Nacions Unides i des de la Unió Europea es fa, presentem la Norma del Sistema de Gestió per la Igualtat de Gènere (SG CITY 50-50), un mecanisme concret per a aconseguir que els poders públics duguin a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar la desigualtat entre dones i homes.

SG CITY 50-50 és una iniciativa de l’associació SEGELLS DE GARANTIA PER LA IGUALTAT DE GÉNERE, que té com a finalitat social la d’impulsar l’exercici i defensa dels drets humans de les dones que estan reconeguts i garantits pel conjunt de la normativa nacional i internacional mitjançant la creació d’instruments que ajudin a la integració de la perspectiva i dimensió del gènere en totes les activitats i en totes les polítiques públiques i privades, així com en els mètodes i en els instruments que afecten la vida quotidiana de la ciutadania.

L’associació SEGELLS DE GARANTIA PER LA IGUALTAT DE GÉNERE formada per persones expertes i vinculades a la igualtat entre dones i homes i a la defensa dels drets humans han creat un sistema de gestió que afavoreix la integració de la transversalitat de la perspectiva de gènere en les polítiques, plans i actuacions municipals. L’associació vetllarà per l’actualització del sistema i realitzarà les revisions i millores oportunes. Tanmateix, l’associació valida les entitats certificadores del sistema.