Components

SG CITY 50-50 determina els components del sistema de gestió que podran utilitzar les ciutats per Impulsar, promoure i garantir la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

Els components són:

  1. Component polític estratègic: es garanteix la realització i el registre de polítiques, plans i programes amb perspectiva de gènere i polítiques, plans i programes específics a favor de les dones d’acord amb la normativa nacional i internacional.
  2. Component d’estructura orgànica: s’impulsa una cultura organitzativa capacitada i formada a favor de la igualtat de gènere en tots els nivells i àmbits d’intervenció i decisió.
  3. Component d’avaluació i impacte: es promou una cultura de l’avaluació amb perspectiva de gènere de les polítiques públiques municipals i s’impulsa el principi de coherència entre les diferents polítiques, plans i actuacions municipals.
  4. Component de planificació operativa: desenvolupar amb eficàcia i eficiència les funcions, activitats, processos i control de la planificació municipal en totes les seves àrees.
  5. Component econòmic i humà: Incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals, recursos econòmics i humans destinats a eradicar la desigualtats entre dones i homes.