Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Les empreses de més de 50 treballadors estaran obligades a tenir plans d’igualtat i una auditoria retributiva. La patronal no va donar suport a aquestes mesures en el marc del diàleg social.

El Consell de Ministres ha començat a prendre mesures per a combatre la bretxa salarial i, per a això, ha aprovat un pla d’igualtat salarial entre homes i dones; i a més, desenvolupa els plans d’igualtat en els centro de treball, que hauran d’entrar en vigor en un termini de sis mesos.

El pla d’igualtat salarial entre homes i dones va ser impulsat pel Ministeri de Treball i, en el marc del diàleg social, es va aconseguir un acord amb UGT i CCOO, però en aquesta ocasió la patronal es va despenjar dient que era una imposició i al·legant, entre altres motius, dubtes sobre la legalitat o constitucionalitat d’alguns punts del pla.

El decret del pla d’igualtat salarial contempla, entre altres coses, que “les empreses i els convenis col·lectius hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva”, amb l’objectiu “de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i no discriminació en matèria retributiva entre dones i homes”, diu l’esborrany del decret.

Per això, totes les empreses estaran obligades a tenir un “registre retribuitivo” que, segons el decret, “haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts conforme a la classificació professional aplicable en l’empresa”.

A més, es fa obligatori ja per a les empreses de més de 50 treballadors l’elaboració d’un pla d’Igualtat que també haurà d’incloure una Auditoria retributiva amb perspectiva de gènere. Per a això, l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats elaborarà una Guia Tècnica amb indicacions per a la seva realització.

I, finalment, també l’auditoria retributiva haurà de ser objecte d’una auditoria externa que valori la integració i el grau d’aplicació efectiva en l’empresa del principi d’igualtat de retribució.

El treballador tindrà dret a ser informat sobre la configuració de les percepcions de la seva empresa” A més, el pla aposta per la transparència, de tal forma que qualsevol treballador “té dret a ser informat sobre la configuració de les percepcions de la seva empresa a través de l’accés al registre retributiu quan així ho sol·licitin”.

El pla dóna una sèrie de terminis a les empreses per a posar en marxa aquestes mesures, en la seva majoria de sis mesos, encara que una vegada que entri en vigor aquestes legislació també contempla multes per incompliment d’aquestes normes que poden ascendir fins a gairebé 190.000 euros.

Font: Público