Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Parlament de les Dones. “Per una Catalunya sense cap tipus de violència contra les dones i les nenes”

Marta Macias, presidenta de Forgender Seal, participa a la segona jornada del #ParlamentDelesDones. Una sessió en la qual diputades i representants d’entitats del Consell Nacional de les Dones de Catalunya hem ocupat els escons del Parlament de Catalunya per a reivindicar l’erradicació de les violències masclistes.

El Parlament de les Dones és una iniciativa del Parlament de Catalunya amb la col·laboració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) oberta a la participació de les entitats feministes i de dones rellevants de la societat catalana.

Els objectius de la iniciativa són estrènyer vincles i fer xarxa entre els col·lectius i les entitats de dones, d’una banda, i les diputades, de l’altra, per a consolidar complicitats, mostrar un compromís comú i facilitar la participació de les entitats de dones en l’agenda política del país, amb propostes i eines que els grups parlamentaris puguin assumir en l’elaboració de les lleis, la reforma de les ja existents i les pràctiques del dia a dia de la institució. La iniciativa s’emmarca en l’impuls de les polítiques d’igualtat que promou el Parlament i que el Pla d’igualtat de gènere preveu que es reediti en cada legislatura.

En la segona sessió del Parlament de les Dones el passat divendres 24 de novembre, es va aprovar per unanimitat la Declaració “Per una Catalunya sense cap tipus de violència contra les dones i les nenes”

Destaquem alguns dels punts forts de la Declaració:
a) Promoure programes educatius i de formació obligatòria per a reconèixer i afrontar totes les formes de violència masclista, destinats a diversos professionals, especialment de l’àmbit judicial i policial, per a evitar la revictimització.

b) Fer palès que totes les administracions públiques i els governs dels diferents nivells han de legislar per a garantir un espai digital lliure de violències masclistes i d’atacs als drets humans, amb una perspectiva de gènere que tingui en compte la interseccionalitat.

c) Assignar més recursos humans i econòmics a les institucions i els organismes locals i nacionals, i també a les organitzacions i els moviments de dones i de defensa dels seus drets.

d) Considerar la violència política contra les dones amb responsabilitats públiques o polítiques un atac a la ciutadania que coacciona la seva capacitat d’incidència i representació.


Escola d’igualtat d’ODEE

L’Escola d’Igualtat és un nou projecte de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona per formar, assessorar, mentoritzar i acompanyar a les empreses en la formació d’igualtat.

L’Escola d’Igualtat neix des de la necessitat de les empreses i organitzacions en el mercat, per formar agents d’igualtat i especialistes amb una base feminista i econòmica des d’una vessant teòrica, científica i pràctica. Marta Macias, presidenta de Forgender Seal és una de les coordinadores del primer curs sobre Plans d’Igualtat a l’empresa.

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona ha estat pioner en promocionar la igualtat en clau de gènere en el món empresarial i organitzatiu, creador d’eines d’apoderament com la Plataforma de Conselleres i Directives, el Consell de Conselleres, fòrums i jornades empresarials en clau de gènere i creador d’indicadors econòmics en clau de gènere que donin xifres i dades reals indiscutibles de la situació de les dones en el sistema empresarial. Ara, ha decidit continuar sent pioner un cop més i engegar l’Escola d’Igualtat.

Cal desplegar els plans d’igualtat de tal manera que no sigui un tràmit obligatori per accedir als contractes amb l’Administració Publica, sinó que sigui un instrument de transformació per l’empresa del futur i de la cultura empresarial; entenent a l’empresa com a motor de canvi per les persones i per la societat. Per això cal una voluntat política des de les direccions, una xarxa de voluntats i aliances dins de cada empresa entre els Comitès, els RRHH i les dones.

Amb una visió on:

 • Les empreses són motors de la societat.
 • Cal un canvi de paradigma per avançar en la igualtat.
 • El nostre concepte de les organitzacions està basat en les persones i en els valors d’equitat, igualtat, transparència i transversalitat.
 • Aconseguir la igualtat de gènere és una transformació de la societat.

La missió de l’Escola d’Igualtat és:

 • Fer un canvi real i profund en drets humans, en igualtat i equitat a les organitzacions i en les empreses.
 • Erradicar les desigualtats i discriminacions conseqüència d’una societat patriarcal, androcèntrica basada en la divisió sexual del treball.
 • Posar una visió en clau de gènere per erradicar els prejudicis i els estereotips.
 • Visionar la igualtat en clau de gènere transversalment i com empresa a nivell estructural en el seu business core, tant internament com externament.

L’objectiu de l’Escola d’Igualtat és crear formació pionera i referent en l’aplicació de la filosofia feminista en el món empresarial, de les relacions laborals, sindicals i organitzacionals.

Per tot això des de l’Escola d’Igualtat portarem a terme diferents programes, cursos i píndoles de coneixement sobre:

 • Plans d’igualtat.
 • Una visió amplia sobre l’economia des d’una visió holística, social i en clau de gènere.
 • Raons perquè les organitzacions i les empreses necessiten la igualtat i promocionar el talent femení.
 • Més talent femení equival a millors empreses, més rentables, més eficients, millor administrades i millor econòmicament.
 • Drets humans.
 • Fonaments i breu història del feminisme.
 • Legislació internacional, europea, catalana, etc.

Les empreses de més de 50 treballadors estaran obligades a tenir plans d’igualtat i una auditoria retributiva. La patronal no va donar suport a aquestes mesures en el marc del diàleg social.

El Consell de Ministres ha començat a prendre mesures per a combatre la bretxa salarial i, per a això, ha aprovat un pla d’igualtat salarial entre homes i dones; i a més, desenvolupa els plans d’igualtat en els centro de treball, que hauran d’entrar en vigor en un termini de sis mesos.

El pla d’igualtat salarial entre homes i dones va ser impulsat pel Ministeri de Treball i, en el marc del diàleg social, es va aconseguir un acord amb UGT i CCOO, però en aquesta ocasió la patronal es va despenjar dient que era una imposició i al·legant, entre altres motius, dubtes sobre la legalitat o constitucionalitat d’alguns punts del pla.

El decret del pla d’igualtat salarial contempla, entre altres coses, que “les empreses i els convenis col·lectius hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva”, amb l’objectiu “de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i no discriminació en matèria retributiva entre dones i homes”, diu l’esborrany del decret.

Per això, totes les empreses estaran obligades a tenir un “registre retribuitivo” que, segons el decret, “haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts conforme a la classificació professional aplicable en l’empresa”.

A més, es fa obligatori ja per a les empreses de més de 50 treballadors l’elaboració d’un pla d’Igualtat que també haurà d’incloure una Auditoria retributiva amb perspectiva de gènere. Per a això, l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats elaborarà una Guia Tècnica amb indicacions per a la seva realització.

I, finalment, també l’auditoria retributiva haurà de ser objecte d’una auditoria externa que valori la integració i el grau d’aplicació efectiva en l’empresa del principi d’igualtat de retribució.

El treballador tindrà dret a ser informat sobre la configuració de les percepcions de la seva empresa” A més, el pla aposta per la transparència, de tal forma que qualsevol treballador “té dret a ser informat sobre la configuració de les percepcions de la seva empresa a través de l’accés al registre retributiu quan així ho sol·licitin”.

El pla dóna una sèrie de terminis a les empreses per a posar en marxa aquestes mesures, en la seva majoria de sis mesos, encara que una vegada que entri en vigor aquestes legislació també contempla multes per incompliment d’aquestes normes que poden ascendir fins a gairebé 190.000 euros.

Font: Público