Avaluació

La gestió i la implementació de les polítiques públiques tenen cada vegada més necessitat de mesurar el seu impacte en l’àmbit de processos i resultats, de valorar l’eficàcia i l’eficiència de tots els recursos gestionats, d’enfortir les capacitats de les institucions que les gestionen i de promoure pràctiques innovadores i transformadores.

Les polítiques d’igualtat de gènere no en són una excepció. Tenen impacte sobre les persones i sobre el desenvolupament social, polític i econòmic. Precisament per això, és essencial comptar amb una eina que proporcioni legitimitat pública, reconeixement i innovació en la millora de les polítiques públiques orientades a incorporar transversalment la perspectiva de gènere, i superar les pràctiques que vulnerin drets humans.

El procés de certificació incorpora una metodologia innovadora que permet:

 • Avaluar les polítiques i actuacions que està duent a terme el municipi, mostrant així la seva situació de partida en el moment d’iniciar el procés de certificació.
 • Certificar el compromís del govern municipal a favor de la igualtat en la seva gestió i governança.

Un cop el municipi obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere ha de desplegar els seus compromisos al llarg dels dos anys següents. Durant aquest termini tindrà l’acompanyament de l’Associació FORGENDER SEAL i un treball en xarxa entre els municipis. Transcorreguts els dos anys, es realitzarà una avaluació per evidenciar els seus assoliments. Si el resultat és positiu, podrà renovar el Distintiu.

El sistema de gestió que incorpora SG CITY 50-50 s’ha adaptat a la diversitat territorial i competencial dels municipis. El govern municipal pot d’escollir entre les accions proposades quins seran els seus compromisos. Les accions tenen tres nivells d’exigència, i haurà de ser el mateix govern municipal qui decideixi el nivell.

Les accions s’organitzen en tres grans àrees temàtiques de gestió dividides per blocs que són claus per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes:

 • Àrea de lideratge, gestió interna i capacitats de l’organització municipal.
 • Àrea de promoció dels drets de les dones.
 • Àrea de promoció d’un entorn lliure de violències i discriminacions.

L’Associació Forgender Seal certifica el procés i atorga el Distintiu; una entitat avaluadora s’encarregarà d’elaborar els informes del procés de certificació. En el moment de la sol·licitud, el municipi ha de triar, entre les entitats homologades, l’entitat que l’avaluarà.

Les ciutats que disposin de Plans de Polítiques d’Igualtat de gènere o d’estratègies de polítiques socials tindran un procés de certificació més fàcil i, a més, l’obtenció del Distintiu impulsarà la implementació d’aquests plans o estratègies. No obstant aixó, les ciutats que no disposin d’estratègies de gènere trobaran en les eines del procés de certificació una ajuda per iniciar i desenvolupar polítiques amb perspectiva de gènere.

QUINS BENEFICIS APORTA L’AVALUACIÓ ?

 • Millora l’eficàcia del Pla d’Acció Municipal.
 • Enforteix les capacitats de gestió i d’implementació de les polítiques públiques de gènere.
 • Contribueix a la democratització i governança participativa dels governs locals.
 • Consolida el lideratge en gènere dels municipis.
 • Potencia les estratègies i programes orientats a erradicar desigualtats.
 • Promou la innovació estratègica per mobilitzar recursos i persones cap a la igualtat d’oportunitats.

QUINES SÓN LES ENTITATS AVALUADORES?

 

 

Realitzades les avaluacions i emesos els informes l’associació FORGENDER SEAL atorga el Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50.

La Norma desenvolupa requisits i criteris amb indicadors de valoració quantitativa i qualitativa que estableixen línies estratègiques per a contribuir a que els municipis defineixin amb major capacitat i eficiència les polítiques públiques d’igualtat de gènere.

Existeixen dos tipus de requisits, els operatius i els normatius. Els requisits operatius són criteris vinculats als instruments tècnics de gènere que s’han de complir obligatòriament en el moment de l’avaluació del formulari de l’Autodiagnosi. I els requisits normatius són els criteris vinculats a l’elaboració de plans i polítiques estratègiques de l’acció del govern municipal. Aquests requisits referits als instruments polítics només seran considerats com a requisits obligatoris si l’ordenament jurídic aplicable al territori així ho estableix. El municipi pot dilatar el seu compliment fins a l’avaluació del Pla de Compromís, bé perquè s’han elaborat els plans o programes exigits, o bé perquè s’estableixen com a accions obligatòries en el pla de Compromisos. L’obtenció del Distintiu quedarà pendent de com es resolen els requisits normatius.

En el cas que el municipi no tingui l’obligatorietat normativa de disposar dels instruments polítics fixats en el formulari, no seran considerats com a requisits. El municipi haurà d’acreditar i proporcionar la norma on quedi regulat la no obligatorietat normativa.

 

Els criteris d’avaluació són aquelles condicions que permeten avaluar quines polítiques i quines actuacions està duent a terme el municipi, mostrant així la situació de partida del municipi en el moment d’iniciar el procés de certificació. Els criteris disposen d’indicadors de situació que el municipi ha de respondre afirmativament o negativament. Les preguntes dels criteris s’estableixen en tres àrees temàtiques de gestió que corresponen a les principals línies de treball per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. Cada àrea es divideix en blocs.

La conformitat de l’avaluació de l’Autodiagnosi s’obté quan es reuneixen els requisits, com a condicions obligatòries, que estan descrits en el formulari segons l’abast poblacional del municipi. La conformitat en el procés d’avaluació del Pla de Compromís s’obté quan s’assoleixen els compromisos segons els advertiments, recomanacions i fortaleses inclosos en l’informe de l’Autodiagnosi i s’obté una determinada puntuació que ve donada pel grau de compliment dels criteris aplicats segons l’abast poblacional del municipi.

S’estableixen tres nivells de puntuació:

Nivell INICIAL quan s’assoleix del 60 al 80% dels punts totals,

Nivell AVANÇAT, quan s’assoleix del 81 al 90% dels punts totals, i

Nivell CAPDAVANTER, quan s’assoleix del 91 al 100% dels punts totals.


Els governs municipals poden escollir l’entitat avaluadora entre les homologades, a excepció dels municipis del Primer Tram que serà l’Associació Forgender qui els avaluarà. Els governs municipals han d’acceptar les condicions contractuals de les entitats avaluadores.