Procés d’obtenció del distintiu

Etapa 1 : sol·licitud de la certificació

El procés de certificació conté dues parts fonamentals; l’elaboració de l’Autodiagnosi (AD) i l’elaboració de Pla de Compromís (PC). El primer (AD) serveix per conèixer quines polítiques, plans i actuacions disposa el municipi a favor de la igualtat de gènere. El segon (PC) determina quins seran els compromisos del govern municipal per a impulsar i promoure polítiques, plans i actuacions a favor de la igualtat de gènere en els pròxims dos anys.

S’han creat eines, com la intranet, que afavoreixen la comprensió del procés de certificació i que agilitzen els tràmits de manera fàcil i ràpida.

Per a més informació descarregueu-vos aquí el Document operatiu de la Norma i contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte.

Els municipis del Segon i Tercer tram podran escollir l’entitat avaluadora entre les homologades sempre i quan acceptin les condicions contractuals establertes per les entitats.

Etapa 2: elaboració de l’Autodiagnosi (AD)

En aquesta etapa el municipi ha d’elaborar el formulari de l’Autodiagnosi (AD).

Per a aquesta finalitat el municipi ha d’omplir el formulari de l’Autodiagnosi  a partir de:

  • Dels indicadors i orientacions del propi formulari de l’Autodiagnosi.
  • Dels plans i planificacions estratègiques o operatives de què disposi el municipi en polítiques d´igualtat o de polítiques d’acció social.

El formulari AD disposa de preguntes que responen al desenvolupament de la normativa nacional i internacional. Les preguntes, que hem anomenat requisits i criteris, disposen d’indicadors que ajuden a desplegar de quina forma s’apliquen i es desenvolupen les polítiques d’igualtat.

L’informe de l’Autodiagnosi determina l’avenç del municipi en pro de la igualtat de gènere, si disposa de lideratge i voluntat política, si el govern municipal ha prioritzat en el seu programa de govern les polítiques a favor dels drets de les dones, i si ha aplicat estratègies metodològiques per incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions municipals.

Avaluació del formulari

El formulari de l’Autodiagnosi serà avaluat per l’entitat avaluadora escollida pel municipi dins de les entitats acreditades pel sistema.

L’informe d’avaluació té dues parts:

  1. Comprovació dels requisits que són necessaris per passar a l’etapa 3.
  2. Un informe on es recolliran els advertiments, recomanacions i fortaleses que el municipi haurà de preveure  per elaborar el Pla de Compromís de l’etapa 3.

Etapa 3: elaboració del Pla de Compromís (PC)

El Pla de Compromís, facilitat a través de la intranet del municipi, inclou els criteris de planificació i els indicadors de compliment que validaran el nivell de compromís assumit pel municipi. Per tant, l’administració haurà de respondre a les accions que estableix cada criteri, i determinar quin compromís vol assumir.

Documents necessaris per omplir el Pla de Compromís:

  • L’informe d’avaluació de l’Autodiagnosi.
  • Els plans i planificacions estratègiques o operatives de què disposi del municipi en polítiques d´igualtat o de polítiques d’acció social.

Avaluació del Pla de Compromís

El Pla de Compromís, avaluat per l’entitat avaluadora, ha de ser coherent amb l’informe d’avaluació de l’Autodiagnosi i obtenir una  puntuació mínima que determina el nivell assolit pel municipi: INICIAL, AVANÇAT o CAPDAVANTER.

Etapa  4: certificació i atorgament del Distintiu

A partir de l’informe d’avaluació del Pla de Compromís, l’associació FORGENDER SEAL realitza la revisió tècnica del mateix i procedeix a l’atorgament del Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50.

S’estableixen tres nivells de certificació en base a la puntuació obtinguda:

  1. Nivell INICIAL quan s’assoleix del 60 al 80% dels punts totals,
  2. Nivell AVANÇAT, quan s’assoleix del 81 al 90% dels punts totals.
  3. Nivell CAPDAVANTER, quan s’assoleix del 91 al 100% dels punts totals.

Obtingut el Distintiu per la Igualtat de Gènere s’obre el període d’execució del Pla de Compromís.