servei2 gl

  • Facilita a integración da perspectiva de xénero nas políticas públicas municipais.
  • Garante a aliñación coa normativa nacional e internacional e permite a identificación e a análise das desigualdades de xénero.
  • É unha oportunidade para corrixir prácticas de carácter discriminatorio e relacións de poder inxustas.
  • Promove políticas, plans e programas sociais que busquen a realización de dereitos e a mellora de capacidades.