Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Cornellà de Llobregat, Sant Pere Pescador, Monteló, Calaf i Vallgorguina obetenen el Distintiu SG CITY 50-50 per la Igualtat de Gènere

Noves incorporacions al procés de certificació SG CITY 50-50 per la Igualtat de Gènere

D’una banda, governs locals com L’Hospitaet de Llobregat, la segona ciutat més gran en població de Catalunya, s’incorpora en el procés de certificació, juntament amb, Vic, Castelldefels, Sant Pere de Ribes,  Gavà i Maó de les Illes Balears.

Darrers ajuntaments Certificats amb el Distintiu

SG CITY 50-50

De l’altra, ajuntaments com Cornellà del Llobregat, Sant Pere Pescador, Montneló, Calaf o Vallgorguina han obtingut la Certificació SG CITY 50-50 i han passat a formar part de la xarxa de Municipis Igualitaris.

Són ajuntaments compromesos amb la Igualtat que estan en procés de Certificació, o ja han obtingut del Segell SGCTY50-50

Són Governs Locals que situen la igualtat entre homes i dones com un dret humà fonamental i com a base necessària per a aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Són governs amb mirada Internacional, en la Nova Agenda Urbana, i l’Agenda 2030 dels 17 ODS i en concret, tenen la mirada en la CEDAW, (Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona) pel que se senten interpel·lats per Nacions Unides per a utilitzar tots els mecanismes i quantes accions de discriminació positives siguin necessàries, per a eliminar les desigualtats de gènere.

El compromís d’aquests Govern Locals es basa en la integració de la perspectiva de gènere en les seves polítiques públiques municipals. El seu lideratge en la consecució de l’objectiu Nº5 (Igualtat) i el Nº10 (Reducció de la desigualtat en i entre països) de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible són també claus per a la Governança municipal de les seves ciutats.

Govern Líders en Polítiques Públiques amb Perspectiva de Gènere.


Les empreses de més de 50 treballadors estaran obligades a tenir plans d’igualtat i una auditoria retributiva. La patronal no va donar suport a aquestes mesures en el marc del diàleg social.

El Consell de Ministres ha començat a prendre mesures per a combatre la bretxa salarial i, per a això, ha aprovat un pla d’igualtat salarial entre homes i dones; i a més, desenvolupa els plans d’igualtat en els centro de treball, que hauran d’entrar en vigor en un termini de sis mesos.

El pla d’igualtat salarial entre homes i dones va ser impulsat pel Ministeri de Treball i, en el marc del diàleg social, es va aconseguir un acord amb UGT i CCOO, però en aquesta ocasió la patronal es va despenjar dient que era una imposició i al·legant, entre altres motius, dubtes sobre la legalitat o constitucionalitat d’alguns punts del pla.

El decret del pla d’igualtat salarial contempla, entre altres coses, que “les empreses i els convenis col·lectius hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva”, amb l’objectiu “de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i no discriminació en matèria retributiva entre dones i homes”, diu l’esborrany del decret.

Per això, totes les empreses estaran obligades a tenir un “registre retribuitivo” que, segons el decret, “haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts conforme a la classificació professional aplicable en l’empresa”.

A més, es fa obligatori ja per a les empreses de més de 50 treballadors l’elaboració d’un pla d’Igualtat que també haurà d’incloure una Auditoria retributiva amb perspectiva de gènere. Per a això, l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats elaborarà una Guia Tècnica amb indicacions per a la seva realització.

I, finalment, també l’auditoria retributiva haurà de ser objecte d’una auditoria externa que valori la integració i el grau d’aplicació efectiva en l’empresa del principi d’igualtat de retribució.

El treballador tindrà dret a ser informat sobre la configuració de les percepcions de la seva empresa” A més, el pla aposta per la transparència, de tal forma que qualsevol treballador “té dret a ser informat sobre la configuració de les percepcions de la seva empresa a través de l’accés al registre retributiu quan així ho sol·licitin”.

El pla dóna una sèrie de terminis a les empreses per a posar en marxa aquestes mesures, en la seva majoria de sis mesos, encara que una vegada que entri en vigor aquestes legislació també contempla multes per incompliment d’aquestes normes que poden ascendir fins a gairebé 190.000 euros.

Font: Público